POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka bezpieczeństwa

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Zdunek KMJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 295, 80-314 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańsk, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 612590, NIP: 583-32-00-122, zwany dalej Zdunek KMJ SP. z o.o. Dane osobowe zbierane przez Zdunek KMJ Sp. z o.o., w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Zdunek KMJ Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów. Zdunek KMJ Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Zdunek KMJ Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Zdunek KMJ Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

DANE OSOBOWE

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Zdunek KMJ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 295, e-mail: kontakt@zdunekkmj.pl. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą: poczty elektronicznej: iod@zdunekkmj.pl poczty tradycyjnej: Al. Grunwaldzka 295, 80-314 Gdańsk

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Zdunek KMJ Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Kontakt ze Zdunek KMJ Sp. z o.o. poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Dane udostępnione w treści umowy zawieranej ze Zdunek KMJ Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:
- wykonania umowy;
- ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
- rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
kiedy Zdunek KMJ Sp. z o.o. uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.


Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
żądania przeniesienia danych osobowych,
złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:
dostępu do danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; - uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Wszystkie powyższe realizuje się poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez ZDUNEK KMJ Sp. z o.o. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.


Odbiorcami danych osobowych są:
- organy państwowe, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą,
- ubezpieczyciele
- księgowość
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty ZDUNEK KMJ Sp. z o.o. powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.